Υπόθεση T-17/10: Προσφυγή της 19ης Ιανουαρίου 2010 — Steinberg κατά Επιτροπής