Γραπτή ερώτηση E-3260/10 υποβολή: Martin Ehrenhauser (NI) προς την Επιτροπή. Αναθέσεις της Επιτροπής στις εταιρείες λογιστικού ελέγχου Big Four