Komisijos reglamentas (ES) 2020/785 2020 m. birželio 9 d. kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios chromafenozido, fluometurono, pencikurono, sedaksano, tau-fluvalinato ir triazoksido liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (Tekstas svarbus EEE)