Υπόθεση T-533/14 P: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 — Kolarova κατά REA [«Αναίρεση — Υπαλληλική υπόθεση — Έκτακτος υπάλληλος — REA — Εξουσίες που ανατίθενται στην αρμόδια για τη σύναψη συμβάσεων προσλήψεως αρχή — Μεταβίβαση των εξουσιών στο Γραφείο “Διαχείριση και εκκαθάριση των ατομικών δικαιωμάτων” (PMO) — Προσφυγή στρεφόμενη κατά του μεταβιβάζοντος θεσμικού οργάνου — Αναίρεση εν μέρει προδήλως απαράδεκτη και εν μέρει προδήλως αβάσιμη»]