Υπόθεση C-337/16 P: Αναίρεση που άσκησε στις 16 Ιουνίου 2016 η Πορτογαλική Δημοκρατία κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (όγδοο τμήμα) στις 19 Απριλίου 2016 στην υπόθεση T-550/15, Πορτογαλία κατά Επιτροπής