Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/206 της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 2020 για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά φρουτοπολτού, χυμοπολτού, συμπυκνωμένου χυμοπολτού από Theobroma cacao L. ως παραδοσιακού τροφίμου από τρίτη χώρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)