Vec C-161/19: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 23. apríla 2020 – Európska komisia/Rakúska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom – Smernica 2009/147/ES – Ochrana voľne žijúceho vtáctva – Povolenie jarného lovu samcov druhu vtákov „sluka lesná“ (Scolopax rusticola) v spolkovej krajine Dolné Rakúsko (Rakúsko) – Článok 7 ods. 4 a článok 9 ods. 1 písm. c) – Neexistenciu „iného uspokojivého riešenia“ – Pojem „malý rozsah“)