Υπόθεση C-161/19: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 23ης Απριλίου 2020 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Αυστρίας [Παράβαση κράτους μέλους – Οδηγία 2009/147/ΕΚ – Διατήρηση των άγριων πτηνών – Άδειες εαρινής θήρας αρσενικών πτηνών του είδους «μπεκάτσα» (Scolopax rusticola) στο ομόσπονδο κρατίδιο της Κάτω Αυστρίας (Αυστρία) – Άρθρο 7, παράγραφος 4, και άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο γ' – Έλλειψη «άλλης ικανοποιητικής λύσης» – Έννοια του όρου «μικρές ποσότητες»]