Γραπτή ερώτηση E-000880/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Πρόγραμμα CUBOMED (LIFE 08 NAT/E/000064)