Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (υπόθεση M.9714 — Viacom/beIN/Miramax) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 40/06