Γραπτή ερώτηση E-0170/10 υποβολή: Anne Delvaux (PPE) προς την Επιτροπή. Γραπτή ερώτηση σχετικά με την απώλεια της βιοποικιλότητας