Πρόγραμμα Πυρηνικής Ασφάλειας Tacis Προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προσφορών που δημοσιεύεται από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και χρηματοδοτείται στα πλαίσια του προγράμματος Tacis