Γραπτή ερώτηση P-010687/11 Debora Serracchiani (S&D) προς την Επιτροπή. Αυτισμός