Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9482 — SKT/Comcast/JV) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)