Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8721 — Owens Corning / Paroc) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )