Διάταξη του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 24ης Ιουνίου 2010.