Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/382 της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2020 για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων «Bergamote(s) de Nancy» (ΠΓΕ)