Έκθεση της Επιτροπής στο Συμβούλιο που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης του Συμβουλίου 89/488/ΕΟΚ της 28ης Ιουλίου 1989 (Εφαρμογή μέτρου παρέκκλισης από το άρθρο 17, παράγραφος 2 της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών)