Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 784/2011 της Επιτροπής, της 5ης Αυγούστου 2011 , για τις προκαταβολές που πρέπει να καταβληθούν από τις 16 Οκτωβρίου 2011 όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς