Μη υφιστάμενη κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 61 της συμφωνίας ΕΟΧ