Γραπτή ερώτηση E-009060/11 Cristiana Muscardini (PPE) προς την Επιτροπή. Οδηγία για τα νιτρικά και προστασία του περιβάλλοντος