Υπόθεση T-81/10: Προσφυγή της 24ης Φεβρουαρίου 2010 — Tempus Vade κατά ΓΕΕΑ — Palacios Serrano