Γραπτή ερώτηση E-2417/10 υποβολή: Aldo Patriciello (PPE) προς την Επιτροπή. Φαινόμενο ντόμινο από την οικονομική κρίση στην Ελλάδα