Γραπτή ερώτηση E-004721/11 Kriton Arsenis (S&D) προς την Επιτροπή. Επανέναρξη συνομιλιών ΕΕ-Mercosur