Υπόθεση F-26/10: Προσφυγή που ασκήθηκε στις 6 Μαΐου 2010 — Costa κατά Επιτροπής