Γραπτή ερώτηση E-4410/10 Mara Bizzotto (EFD) προς την Επιτροπή. Συγκεντρωτικά στοιχεία για κοινοτικούς πόρους και χρηματοδοτήσεις για τη Ρουμανία