Υπόθεση T-779/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2017 — Rühland κατά EUIPO — 8 seasons design (φωτιστικά-αστέρια) [Κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα — Διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας — Καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα που απεικονίζει ένα φωτιστικό-αστέρι — Προγενέστερο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα — Λόγος ακυρότητας — Ατομικός χαρακτήρας — Διαφορετική συνολική εντύπωση — Άρθρο 6 και άρθρο 25, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 6/2002]