Γραπτή ερώτηση E-010672/10 Giovanni La Via (PPE) προς την Επιτροπή. Κατάσταση εφαρμογής του τομέα 2 – Διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων – του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2010: γραμμή 05 03 02 26