Γραπτή ερώτηση E-010903/11 Nuno Teixeira (PPE) προς την Επιτροπή. Το μέλλον του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης