Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 25ης Οκτωβρίου 2012 Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 25ης Οκτωβρίου 2012.#Bernhard Rintisch κατά Klaus Eder.#Αίτηση του Bundesgerichtshof για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως.#Σήματα — Οδηγία 89/104/EΟΚ — Άρθρο 10, παράγραφοι 1 και 2, στοιχείο α΄ — Ουσιαστική χρήση του σήματος — Χρήση υπό μορφή η οποία διαφέρει σε σημεία που δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος και η οποία έχει καταχωρισθεί, αυτή καθαυτή, ως σήμα — Διαχρονικά αποτελέσματα αποφάσεως.#Υπόθεση C‑553/11.