Γραπτή ερώτηση E-7007/10 Karl-Heinz Florenz (PPE) προς την Επιτροπή. Προστασία των μη καπνιστών – απαγόρευση του καπνίσματος – Πράσινη Βίβλος Για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από το κάπνισμα: στρατηγικές επιλογές σε επίπεδο ΕΕ (2007/2105(INI))