Υπόθεση T-467/12: Προσφυγή της 25ης Οκτωβρίου 2012 — Tridium κατά ΓΕΕΑ — q-bus Mediatektur (SEDONA FRAMEWORK)