Δομή και συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα βιομηχανοποιημένα καπνά * Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των οδηγιών 92/79/ΕΟΚ, 92/80/ΕΟΚ και 95/59/ΕΚ όσον αφορά τη δομή και τους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα βιομηχανοποιημένα καπνά (COM(2008)0459 – C6-0311/2008 – 2008/0150(CNS))