Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9465 — Primus Shareholders / Prudential / Real Estate) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)