Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9177 — Sumitomo / Metal One / JV) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)