Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/463 της Επιτροπής της 24ης Μαρτίου 2020 για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων «Kiwi de Corse» (ΠΓΕ)