Γραπτή ερώτηση E-1490/05 υποβολή: Bernat Joan i Marí (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Συνοριακές διαβάσεις στην Αραγονία