Υπόθεση C-491/11 P: Αναίρεση που άσκησε στις 26 Σεπτεμβρίου 2011 η Fuchshuber Agrarhandel GmbH κατά της διάταξης που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) στις 21 Ιουλίου 2011 στην υπόθεση T-451/10, Fuchshuber Agrarhandel GmbH κατά Επιτροπής