Απόφαση της Επιτροπής, της 16/12/2011 περί του συμβατού μιας συγκεντρώσεως με την κοινή αγορά (Υπόθεση αριθ. COMP/M.6429 - HYUNDAI MOTOR COMPANY / HYUNDAI MOTOR DEUTSCHLAND / AUTOMOBILES HYUNDAI FRANCE / FAAP / FEA) με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)