Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 611/2011 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2011 , για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 442/2011 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία