Σύσταση του Συμβουλίου, της 10ης Ιουλίου 2012 , σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Κύπρου για το 2012 και την έκδοση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας της Κύπρου για την περίοδο 2012-2015