Υπόθεση C-240/11 P: Διάταξη του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 3ης Μαΐου 2012 — World Wide Tobacco España, SA κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αίτηση αναιρέσεως — Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Ισπανική αγορά αποκτήσεως και πρώτης μεταποιήσεως ακατέργαστου καπνού — Καθορισμός των τιμών και κατανομή της αγοράς — Πρόστιμα — Αποτρεπτικό αποτέλεσμα — Ίση μεταχείριση — Ελαφρυντικές περιστάσεις — Ανώτατο όριο του 10 % του κύκλου εργασιών — Συνεργασία)