Γραπτή ερώτηση E-010474/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) προς την Επιτροπή. Συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα στον τομέα της εκπαίδευσης