Υπόθεση C-78/13 P: Αναίρεση που άσκησε στις 15 Ιανουαρίου 2013 ο Constantin Hârsulescu κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (όγδοο τμήμα) στις 13 Νοεμβρίου 2012 στην υπόθεση T-400/12, Hârsulescu κατά Ρουμανίας