Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 5ης Μαΐου 2011.#Deutsche Telekom AG κατά Bundesrepublik Deutschland.#Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Bundesverwaltungsgericht - Γερμανία.#Ηλεκτρονικές επικοινωνίες - Οδηγία 2002/22/ΕΚ - Άρθρο 25, παράγραφος 2 - Οδηγία 2002/58/ΕΚ - Άρθρο 12 - Παροχή υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγου συνδρομητών - Υποχρέωση επιχειρήσεως χορηγούσας αριθμούς τηλεφώνου να διαβιβάζει σε άλλες επιχειρήσεις τα στοιχεία που έχει στην κατοχή της και αφορούν τους συνδρομητές τρίτων επιχειρήσεων.#Υπόθεση C-543/09. Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 5ης Μαΐου 2011.