2011/899/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2011 , για την τροποποίηση της απόφασης 2009/861/ΕΚ σχετικά με τη λήψη μεταβατικών μέτρων, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τη μεταποίηση νωπού γάλακτος που δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ΕΕ σε ορισμένες εγκαταστάσεις μεταποίησης γάλακτος στη Βουλγαρία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 9568] Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ