Γραπτή ερώτηση E-007509/11 Oreste Rossi (EFD) προς την Επιτροπή. Επέκταση της αγοράς παραποιημένων φαρμάκων