Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3480/85 της Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 1985 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη