Γραπτή ερώτηση E-007089/11 Marian Harkin (ALDE) προς την Επιτροπή. Έτη αναφοράς για τη χρηματοδότηση για τη συνοχή