Προτάσεις της γενικης εισαγγελέα Kokott της 18ης Απριλίου 2013. # Γαλλική Δημοκρατία κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής. # Αίτηση αναίρεσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Διαρθρωτική παρέμβαση της Ένωσης στο γαλλικό υπερπόντιο διαμέρισμα της Μαρτινίκας - Μείωση της χρηματοδοτικής συνδρομής - Συμβάσεις δημοσίων έργων - Συμβατότητα των πράξεων με τις διατάξεις του δικαίου της Ένωσης - Συντονισμός των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων - Οδηγία 93/37/ΕΟΚ - Άρθρο 2 - Έννοια της "άμεσης επιδότησης" - Έννοια των "αθλητικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων αναψυχής και σχόλης". # Υπόθεση C-115/12 P. TITJUR Γαλλία κατά Επιτροπής